Πιστοποίηση HACCP , για υγειονομικούς χώρους

Hazard Analysis Critical Control Point  =  Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) είναι μια συστηματική προσέγγιση για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία αναφέρεται σε κινδύνους που παρουσιάζονται από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς κινδύνους μέσω της πρόληψης και όχι από τον έλεγχο  των τελικών προϊόντων.
Οι Αναλύσεις Κινδύνου (HAs), χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων για τον εντοπισμό πιθανών  κινδύνων  στην ασφάλεια των τροφίμων, έτσι ώστε βασικές δράσεις, εφαρμόζονται σε κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs) και λαμβάνονται για τη μείωση ή εξάλειψη των κινδύνων αυτών.
Το σύστημα χρησιμοποιείται σε όλα στάδια της παραγωγής και διαχείρισης τροφίμων. Σήμερα το HACCP εφαρμόζεται σε τομείς εκτός των τροφίμων, όπως καλλυντικά και φαρμακευτικά. Αυτή η μέθοδος η οποία στην πραγματικότητα, προσπαθεί να εξαλείψει ανασφαλείς πρακτικές,  διαφέρει από τις παραδοσιακές μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας "παραγωγή και έλεγχος" που είναι λιγότερο επιτυχείς και ακατάλληλες σε μια σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων.

HACCP and BLUCHER
HACCP and BLUCHER 

O Διεθνής Οργανισμός HACCP  είναι μια κορυφαία οργάνωση της επιστήμης των τροφίμων που ειδικεύεται στη μεθοδολογία ασφάλειας τροφίμων HACCP και την εφαρμογή της στον τομέα της βιομηχανιας τροφίμων. Ο οργανισμός HACCP International λειτουργεί ένα παγκοσμίου φήμης σύστημα πιστοποίησης προϊόντων ασφαλών μηχανημάτων για τρόφιμα, υλικών και υπηρεσιών,  κατάλληλα   για την ασφαλή χρήση εντός των
επιχειρήσεων τροφίμων, που λειτουργεί με τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο.

HACCP_Κανάλι_BLUCHER_σχάρα_non_skid_Βιομηχανία_παγωτού_kayak_Κορωπι
HACCP Κανάλι BLUCHER
σχάραn non skid Βιομηχανία
παγωτού kayak Κορωπι

Προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην διατροφική αλυσίδα αλλά και συμπληρωματικές υπηρεσίες,  που όμως χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων. Η HACCP Ευρώπης, διαχειρίζεται το σύστημα HACCP Διεθνούς Πιστοποίησης  πλήν Τροφίμων , μέσω του οποίου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες  αξιολογούνται κατά τα διεθνή πρότυπα,  αλλά και μια σειρά βασικών κριτηρίων ασφάλειας των τροφίμων.

Προϊόντα που επιτυγχάνουν την  αριστεία  σε αυτά τα χαρακτηριστικά οπως της BLUCHER,  μπορούν να φέρουν το διεθνές σήμα HACCP - πιστοποιητικό συμμόρφωσης - επιβεβαιώνοντας »την καταλληλότητα για τον συγκεκριμένο σκοπό» στην διαδικασία παραγωγής τροφίμων , που διέπονται  από τα προγράμματα  HACCP και λειτουργούν με τα πρότυπα που απαιτούν τη βέλτιστη πρακτική παγκοσμίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Brand: